Vrácení zboží a reklamace

Reklamace

Odvolacie právo

Do 14 dní máte právo bez uvedenia dôvodu od tejto zmluvy odstúpiť.

Odvolacia lehota je 14 dní odo dňa, kedy jste Vy alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je prepravca, zakúpili tovar.

V prípade uplatnenia odvolacieho práva nás kontaktovať (FM dvere Praha s.r.o., Lahovská 114, 15900, Praha – Lahovice, info@fm-dvere.sk , Tel 1: +421 233 418 304

Tel 2: +429 48 372 868 ) musíte prostredníctvom jasného prehlásenia (napr. poštou zaslaný dopis, alebo e-mail) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, informovať.

Pre zachovanie lehoty pre odvolanie postačí, pokiaľ pošlete oznámenie o vykonaní odvolacieho práva pred uplynutím lehoty pre odvolanie.

Dôsledky odvolania

V prípade odstúpenia od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane dopravného (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe toho, že ste zvolili iný ako nami ponúkaný, najvýhodnejší štandardný druh dopravy), Vám vrátime bezodkladne a najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bolo doručené oznámenie o Vašom odvolaní. Pre vrátenie platby použijeme ten istý platobný prostriedok, ktorý ste využili v prípade pôvodnej transakcie, pokiaľ by sme sa výslovne navzájom nedohodli inak, V žiadnom prípade Vám nebude účtovaná žiadna náhrada.

Tovar vydvihneme.

Vy jako klient prevezmete bezprostredne náklady na spätnú zásielku tovaru vo výške 100 €.

Zodpovedáte za eventuálnu stratu hodnoty tovaru iba v tom prípade, pokiaľ by táto spôsobila zachádzanie nežiadúce ku kontrole vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie práva na odstúpenie

Právo na odstúpenie nevzniká pri zmluvách k dodaniu tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pre ktorého výrobu je smerodatný individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktoré je jednoznačne prispôsobené pre osobné potreby spotrebiteľa.

VZOROVÝ FORMULÁR K ODVOLANIU

(Pokiaľ chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím nasledujúci formulár a zašlete späť.)

Na:

FM dvere Praha s.r.o.

Lahovská 114

15900 Praha-Lahovice

Česko

Mail: info@fm-dvere.sk

Týmto odvolávam(e) (*) mnou/nami (*) uzatvorenú zmluvu o kúpe nasledujúceho tovaru (*)/vykonanie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Datum objednání (*)

___________ / datum obdržení (*) _________________

________________________________________________________

Jméno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

________________________________________________________

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

________________________________________________________

Podpis spotrebiteľa /spotrebiteľov (pouze pokud je tento formulár zasílán v listinné podobe)

_________________________

Datum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Vracení zboží

1. Zákazník může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

2. Běh časového limitu uvedeného v prvním odstavci začíná doručením produktu Spotřebiteli nebo jiné osobě kterou určil (kromě přepravce).

3. V případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho produktů dodávaných samostatně, v dávkách nebo po částech, datum uvedené v odstavci 1 běží od dodání poslední položky, dávky nebo součásti.

4. Zákazník může od smlouvy odstoupit předložením Prodejci prohlášení o odstoupení od smlouvy. Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby Zpotřebitel zaslal prohlášení před uplynutím této lhůty.

5. Prohlášení lze zaslat klasickou poštou, faxem nebo elektronicky na e -mailovou adresu prodávajícího nebo odesláním prohlášení na webové stránky prodejce- kontaktní údaje prodejce jsou uvedeny v § 3. Prohlášení může být rovněž předloženo na formuláři (není to povinné), jehož šablona je připojena jako příloha č. 1 těchto předpisů a jako příloha zákona ze dne 30. května 2014 o ochraně spotřebitele. 

Shopping cart

Zavřít

Přihlásit se

Zavřít

Sidebar Scroll To Top