×

Registrace

Informace o profilu

Přihlašovací údaje

nebo přihlášení

Jméno je povinné!
Příjmení je povinné!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
E-mailová adresa je povinná!
This email is already registered!
Heslo je povinné!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Souhlas se smluvními podmínkami je povinný!
Email or Password is wrong!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY S INFORMÁCIAMI PRE ZÁKAZNÍKOV

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY S INFORMÁCIAMI PRE ZÁKAZNÍKOV

  Obsah

    1. Rozsah platnosti

    2. Uzatvorenie zmluvy

    3. Odstúpenie od zmluvy

    4. Ceny a platobné podmienky

    5. Dodacie a doručovacie podmienky

    6. Výhrada vlastníckeho práva

    7. Zodpovednosť za vady

    8. Rozhodné právo a Súdna príslušnosť

    9. Alternatívne riešenie sporov

  1) Rozsah platnosti

  1.1 Tieto obchodné podmienky spoločnosti FM dvere s.r.o. (ďalej len „predajca“), platia pre všetky zmluvy, ktoré uzavrie spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) s predajcom ohľadne tovaru prezentovaného týmto predajcom v danom internetovom obchode. Týmto sa vylučuje uplatnenie vlastných podmienok zákazníka, iba ak by bolo dohodnuté inak.

  1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá jedná za účelom, ktorý sa nedá považovať za jej obchodnú činnosť, podnikanie, remeslo alebo povolanie. Obchodníkom v zmysle týchto VOP je každá fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá jedná aj prostredníctvom inej osoby jednajúcej jej menom alebo v jej zastúpení, za účelem ktorý je považovaný za jej obchodnú činnosť, podnikanie, remeslo alebo povolanie.

  2) 2) Uzatvorenie zmluvy

  2.1 Popisy produktov prezentované v internetovom obchode predajcu nepredstavujú záväzné ponuky z jeho strany, ale slúžia k uskutočneniu záväzného návrhu zo strany zákazníka.

  2.2 Zákazník môže návrh uskutočniť prostredníctvom online objednávacieho formuláru integrovaného v internetovom obchode predajcu. Zákazník pritom po vložení vybraného produktu do virtuálneho nákupného košíku absolvuje elektronický objednávací proces, kliknutím na tlačítko pre dokončenie objednávacieho procesu podáva právne záväzný návrh k uzatvoreniu zmluvy týkajúcej sa produktu a/alebo služieb nachádzajúcich sa v nákupnom košíku. Zákazník môže predajcovi učiniť návrh/objednávku rovnako telefonicky, faxom, e-mailom alebo poštou.

  2.3 Predávajúci môže návrh zákazníka v lehote piatich dní prijať

    1. tým, že zákazníkovi zašle písomné potvrdenie objednávky alebo potvrdenie objednávky v textovom formáte (faxom, e-mailom), pričom rozhodujúce je v tomto ohľade doručenie potvrdenia objednávky zákazníkovi, alebo

    2. tým že zákazníkovi dodá objednaný tovar, pričom rozhodujúce je v tomto prípade doručenie tovaru zákazníkovi, alebo

    3. tým, že zákazníka, po tom čo uskutoční objednávku, vyzve k jej úhrade.

  Pokiaľ dôjde k naplneniu viac ako jednej z vyššie uvedených možností, vzniká zmluva v okamžiku kedy prvýkrát nastala niektorá z týchto alternatív. Ak však predávajúci návrh zákazníka v zhora uvedenej lehote neprijme, je táto skutočnosť považovaná za odmietnutie návrhu s tým dôsledkom, že zákazník už nie je naďalej viazaný svojim prejavom vôle.

  2.4 Lehota k prijatiu návrhu začína plynúť nasledujúci deň po odoslaní návrhu zákazníkom, pričom končí uplynutím piateho dňa, ktorý nasleduje po dni odoslania návrhu.

  2.5 V prípade uskutočnenia návrhu prostredníctvom predajcovho online objednávacieho formuláru je text zmluvy predajcom uložený a je zákazníkovi po odoslaní objednávky zaslaný spoločne s týmito VOP v textovej forme (napr. e-mailom, faxom, príp. dopisom). Text zmluvy je naviac archivovaný na webových stránkach predajcu, pričom zákazník má k nemu prístup prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu po zadaní príslušných prihlasovacích údajov zaistený bezplatný prístup, pokiaľ si zákaznícky účet pred odoslaním svojej objednávky v internetovom obchode predávajúceho založil.

  2.6 Kým zákazník prostredníctvom objednávacieho formuláru objednávku záväzne potvrdí, môže jej zadanie priebežne upravovať pomocou bežných funkcií počítačovej klávesnice a myši. Všetky zadané údaje sú pred ich záväzným potvrdením naviac ešte raz zobrazené v potvrdzovacom okne, pričom aj tam je ešte možnosť ich pozmeniť pomocou bežných funkcií počítačovej klávesnice a myši.

  2.7 Zmluvu je možné uzavrieť v nemeckom alebo v slovenskom jazyku.

  3) Odstúpenie od zmluvy

  3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.

  3.2 Bližšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy vyplývajú z odstavca „Poučenie o odstúpení od zluvy“.

  4) Ceny a platobné podmienky

  4.1 Pokiaľ z popisu produktu predávajúceho nevyplýva inak, sú uvádzané ceny cenami konečnými, pričom je v nich už zahrnutá zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty. Prípadné ďalšie náklady vznikajúce v súvislosti s dodaním a zaslaním tovaru, sú v príslušnom popise produktu uvedené samostatne.

  4.2 Při dodávkách do štátov, ktoré nie sú členmi Evrópskej únie, môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť ďalšie náklady, ktoré predávajúci nehradí a ktoré zaplatí zákazník. Medzi tieto náklady patria například poplatky peňažným ústavom za sprostredkovanie finančných služieb (napr. prevodné poplatky, poplatky za menovú konverziu) alebo odvody, resp. dane uvalené na dovoz (napr. dla).

  4.3 Zákazník má k dispozícii rôzne spôsoby platby uvedené v internetovom obchode predávajúceho.

  4.4 V prípade, že bola platba dohodnutá dopredu, je splatná bezprostredne po uzatvorení zmluvy.

  4.5 Pokiaľ zákazník zvolí platbu pomocou „PayPal“, prebehne celý platobný proces prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S. a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a to a za podmienok používania služieb PayPal, ktoré sú k dispozícii na https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_IE. Pri využití tohoto spôsobu platby sa mimo iné predpokladá, že si zákazník založí účet PayPal alebo že takýto účet už vlastní.

  5) Dodacie a zasielacie podmienky

  5.1 Dodanie tovaru je uskutočnené zaslaním na adresu dodania, uvedenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri dokončení transakcie je rozhodujúca doručovacia adresa, uvedená pri spracovaní objednávky kupujúcim. Inak je tomu pri výbere spôsobu platby sPayPal, kedy je rozhodujúca v okamihu platby dodacia adresa zákazníka, uložená v PayPal.

  5.2 V prípade, že zašle dopravca odosielaný tovar späť predajcovi, pretože ho zákazníkovi nebolo možné doručiť, niesie náklady tohto neúspešného pokusu o doručenie zásielky zákazník. To neplatí v prípade, že zákazník nienesie zodpovednosť za okolnosť, ktorá viedla k nemožnosti doručenia, alebo v tom prípade ak nebol priebežne schopný prijať ponúkanú službu, iba ak by mu predávajúci poskytnutie tejto služby v primeranom časovom predstihu oznámil.

  5.3 Pri osobnom odbere predávajúci najskôr informuje zákazníka e-mailom, že objednaný tovar je pripravený k vyzdvihnutiu. Po obdržaní tohto e-mailu, si zákazník po dohode s predávajúcim môže tovar prevziať v mieste sídla predávajúceho alebo na niektorej z uvedených pobočiek. Poštovné sa v tomto prípade neúčtuje.

  6) Výhrada vlastníckeho práva

  Pre prípad plnenia poskytovaného predávajúcim vopred, si predávajúci vymedzuje vlastnícke právo k dodanému tovaru, a to až do momentu úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

  7) Zodpovednosť za vady

  Platí zákonná lehota zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, podľa ktorého má spotrebiteľ nárok na záruku po dobu dvoch rokov.

  8) Rozhodné právo a súdna príslušnosť

  8.1 Pokiaľ zákazník jedná ako spotrebiteľ v zmysle odstavca 1.2, platí pre všetky právne vzťahy medzi stranami právo toho štátu, v ktorom má zákazník obvyklé bydlisko, s výnimkou Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, a miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je výhradne bydlisko zákazníka.

  8.2 Pokiaľ zákazník jedná ako obchodník v zmysle odstavca 1.2, platí pre všetky právne vzťahy medzi stranami právo toho štátu, v ktorom má predávajúci sídlo, s výnimkou Zmluvy OSN o o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, a miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je výhradne obchodní sídlo predávajúceho.

  9) Alternatívne riešenie sporov

  9.1 Komisia EU ponúka na internete pod nasledujúcim odkazom platformu pre riešenie sporov on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr

  Táto platforma slúži ako kontaktné miesto pre mimosúdne riešenie sporov , ktoré vznikli v súvislosti s nakupovaním on-line, na ktorých sa spotrebiteľ podieľal.

  9.2 Predávajúci nie je ani povinný, ani pripravený podieľať sa na riešení sporov podľa postupov mediačného miesta pre spotrebiteľov.