Zásad ochrany osobných údajov pre klientov a obchodných partnerov

I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je FM dvere Praha s.r.o., IČ 28393724, so sídlom Lahovská 114, 15900, Praha 5 – Lahovice, (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

Adresa: Lahovská 114, 15900, Praha 5 – Lahovice, +420 228 881 767, info@fm-dvere.sk

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor napr. Meno, IČ, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo jeden alebo viacero faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, duševnú, genetické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / la, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje potrebné na plnenie zmluvy popr. objednávky.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Spoločnosť FM dvere Praha s.r.o. dbá na dodržiavanie zásad spracivania a ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete, v súlade s nariadením GDPR Európského paralamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,

zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

po dobu, než je odvolaný súhlas sen spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 1 rokov, ak sú údaje spracované na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, správca osobné údaje vymaže.

V.

Doba uchovávania údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby Podieľajúcich sa na dodanie tovaru – služieb či realizáciu platieb na základe zmluvy alebo objednávky

Zaisťujúce služby s prevádzkovaním e-shopu (fm-dvere.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-comerce,

Zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá / ​​má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových alebo cloudových služieb.

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených GDPR máte právo:

na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,

na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

namietať proti zapracovanie podľa čl. 21 GDPR,

prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

odvolať súhlas so spracovaním a to písomne ​​alebo elektronicky na adresu či email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä 256 bitové šifrovanie, antivírusový program, heslá.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup im poverenej osoby.

VIII.

Cookies

Tyto webové stránky používají takzvané „cookies“, sloužící k zajištění celkově vyšší míry uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti naší internetové prezentace – například tím, že umožňují rychlejší procházení našich webových stránek. Navíc jsme díky souborům cookie schopni měřit četnost zobrazení našich webových stránek a obecně jejich procházení. Soubory cookie (cookies) jsou malé textové soubory, jež se ukládají ve Vašem počítačovém systému. Upozorňujeme Vás na to, že některé ze souborů cookie jsou z našeho serveru přenášeny a ukládány do Vašeho počítačového systému, přičemž se většinou jedná o takzvané „session cookies“. „Session cookies“ se vyznačují tím, že se po ukončení relace webového prohlížeče z Vašeho pevného disku opět smažou. Další soubory cookie zůstávají uloženy ve Vašem počítačovém systému a umožňují nám ztotožnění Vašeho počítačového systému při Vaší příští návštěvě (tzv. trvalé cookies). Cookies můžete samozřejmě kdykoli odmítnout, jestliže to Váš webový prohlížeč umožňuje. Vezměte, prosím, na vědomí, že určité funkce těchto webových stránek nemusí být možno používat vůbec, anebo může být jejich použití jen omezené, je-li Váš webový prohlížeč nastaven tak, aby nepřijímal žádné soubory cookie (z našich webových stránek).

IX.

Google Anylythics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání těchto webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání těchto internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy.

Na základě aktivované anonymizace IP adres na těchto webových stránkách bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze strany Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána na server Google v USA, kde je potom zkrácena.

Google bude jménem provozovatele těchto webových stránek využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání těchto webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci zároveň využívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k pluginům v prohlížeči nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte prosím na následující odkaz, abyste do prohlížeče umístili soubor „opt-out cookie“, který do budoucna zabrání v rámci těchto webových stránek shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics (tento soubor opt-out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, odstraníte-li Vaše cookies v tomto prohlížeči, je třeba na tento odkaz kliknout znovu): deaktivovat Google Analytics.

Je třeba upozornit na skutečnost, že tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp ()“, a proto jsou IP adresy, s cílem vyloučit přímou osobní identifikaci zpracovávány pouze ve zkrácené verzi.

X.

Moduly siete Facebook

Na našich internetových stránkach používame takzvané sociálne pluginy ( „Pluginy“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( „Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebooku alebo dodatkom „Sociálna plugin od Facebooku“, príp. „Facebook Social Plugin“.

Prehľad pluginov Facebooku a ich vzhľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Ak navštívite podstránku našich webových stránok, ktorá obsahuje sociálne plugin, spojí sa Váš prehliadač priamo so servermi Facebooku. Obsah pluginu je prenášaný z Facebooku priamo do Vášho prehliadača a je integrovaný do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie získava Facebook informáciu o tom, že Váš prehliadač navštívil príslušnú podstránku našich webových stránok, a to aj v prípade, že nemáte účet na Facebooku alebo nie ste v súčasnej dobe prihlásený na Facebook.

Táto informácia (vrátane vašej IP adresy) je prenesená z Vášho prehliadača priamo na server Facebooku v USA a tam je uložená. Ak ste prihlásení k sieti Facebooku, môže Facebook okamžite priradiť návštevu našich webových stránok k Vášmu profilu na Facebooku.

Ak komunikujete s pluginy, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo vložíte komentár, je táto informácia tiež prenesená priamo na server Facebooku a tam je uložená. Tieto informácie sa okrem toho zverejní na Vašom profile na Facebooku a zobrazí sa Vašim priateľom na Facebooku. Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využívanie dát zo strany Facebooku, rovnako ako Vaše práva a možnosti nastavenia, týkajúce sa ochrany súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Ak si neželáte, aby Facebook údaje zozbierané prostredníctvom našich webových stránok priamo priradzovala k Vášmu profilu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našich webových stránkach z Facebooku odhlásiť. Vkladanie pluginov Facebooku môžete tiež úplne zabrániť pomocou doplnkov (Add-Ons) pre Váš prehliadač, napríklad pomocou nástroja „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

XI.

Pluginy Google+

Na našich internetových stránkach využívame takzvané sociálne pluginy ( „Pluginy“) sociálne siete Google+, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( „Google“). Pluginy možno poznať napríklad pomocou tlačidiel so symbolom „+1“ na bielom alebo čiernom pozadí. Prehľad pluginov Google a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.google.com/+/plugins

Ak navštívite podstránku našich webových stránok, ktorá obsahuje taký plugin, spojí sa Váš prehliadač priamo so servermi Google. Obsah pluginu je prenášaný z Google priamo do Vášho prehliadača a je integrovaný do stránky. Prostredníctvom tejto integrácie získava Google informácie o tom, že Váš prehliadač navštívil príslušnú podstránku našich webových stránok, a to aj v prípade, že nemáte účet na Google+ alebo nie ste v súčasnej dobe na Google+ prihlásení.

Táto informácia (vrátane vašej IP adresy) je prenesená z Vášho prehliadača priamo na server Google v USA a tam je uložená. Ak ste prihlásení k sieti Google+, môže Google okamžite priradiť návštevu našich webových stránok k Vášmu profilu na Google+. Ak komunikujete s pluginy, napríklad stlačíte tlačidlo „+1“, je táto informácia tiež prenesená priamo na server Google a tam je uložená. Tieto informácie sa okrem toho zverejní aj na Vašom profile na Google+ a zobrazí sa Vašim kontaktom. Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využívanie dát zo strany Google, rovnako ako Vaše práva a možnosti nastavenia, týkajúce sa ochrany súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Google: https://www.google.com/intl/cz/policies / privacy /.

Ak si neželáte, aby Google údaje zozbierané prostredníctvom našich webových stránok priamo priradzovala Vášmu profilu na Google+, musíte sa pred návštevou našich webových stránok z Google+ odhlásiť. Vkladanie pluginov Google môžete tiež úplne zabrániť pomocou doplnkov (Add-Ons) pre Váš prehliadač, napríklad pomocou nástroja Script Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

XII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Shopping cart

Zavřít

Přihlásit se

Zavřít

Sidebar Scroll To Top